Sve reklamacije, pravo na odustanak od ugovora i zamene primamo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon.

Kupac može podneti reklamaciju u slučaju kada je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine.

Prilikom preuzimanja pošiljke kupac je dužan da u prisustvu kurira proveri dostavljeni paket. Ukoliko na dostavljenom paketu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) kupac nije dužan da preuzme paket. Online prodavac će o daljem postupku obavestiti kupca u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate našu korisničku podršku putem kontakt forme.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

Svezaimunitet vodi evidenciju o primljenim reklamacijama i čuva je najmanje dve godine od prijema.

Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe. Kupac, po zakonu, nema pravo na reklamaciju robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja i zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, kupac ima pravo po sopstvenom izboru na: a. zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ukoliko je to moguće; b. vraćanje uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće. Povrat novca kupcu izvršiće se elektronskim putem na tekući račun potrošača u roku od 15 dana od dana reklamacije.